Uslovi kori规enja i politika privatnosti

Uslovi kori规enja web-mesta www.hotel-mitra.si, www.hotelptuj.com.
 
Dobro do筶i na web-mestu hotela Mitra u Ptuju. Wb-mesto je postavljeno sa ciljem da Vam pribli緄mo pri鑥 hotela Mitra i da Vam predstavimo usluge i ponudu hotela, kao i turisti鑛e destinacije Ptuj sa okolinom, koja va緄 kao »Riznica milenijuma«. 

Molimo Vas da kao posetilac na筫g web-mesta uva綼vate uslove koji su navedeni ni緀. Kori规enje web-mesta definisano je op箃im pravilima, kao i nekim zakonskim odredbama koja su na snazi u Republici Sloveniji. 

Prihvatanje uslova kori规enja

Ulaskom na web-mesto www.hotel-mitra.si, www.hotelptuj.com dosledno prihvatate op箃e uslove koji su navedeni u ovom obave箃enju. 
 
Ti uslovi kori规enja va緀 za celokupno web-mesto www.hotel-mitra.si, www.hotelptuj.com, izuzev za pojedina鑞e servise koji defini箄 svoja pravila kori规enja (obrazac za rezervaciju, obrazac za organizaciju doga餫ja); u tim slu鑑jevima nadvladaju specifi鑞a pravila.

Informacije

Vlasnik web-mesta zalaga鎒 se, sa potrebnom brigom, za osiguravanje preciznih i a緐rnih podataka. Zadr綼va prava da bilo kada prekine njegovo dopunjavanje, bez prethodnog obave箃enja. Ne preuzima nikakve odgovornosti za obnovu web-mesta, a istovremeno zadr綼va pravo da menja, dopunjava i osavremenjuje funkcionalnost i sadr綼je na web-mestu. Informacije koje su dobivene od posetilaca web-mesta posebno su definisane u sklopu o za箃iti li鑞ih podataka.

Robna marka

Hotel Mitra i Story hotels su za箃i鎒ne robne marke. To uklju鑥je i sve pripadaju鎒 elemente (logotipe, korporativne logotipe, slogane, tipografije) i druge grafi鑛e znake. Upotreba marki ili pripadaju鎖h elemenata je dozvoljena samo sa prethodnim dopu箃enjem vlasnika web-mesta.

Ograni鑕nje na li鑞u i nekomercijalnu upotrebu

Sve usluge, sadr綼ji i grafi鑛i materijali su namenjeni samo za va箄 li鑞u i nekomercijalnu upotrebu. Informacije, grafi鑛i materijal i usluge koje budete dobili na ovim internet stranama ne smete da menjate, kopirate, distribuirate, prikazujete, izvodite, reprodukujete, objavljujete, prenosite, prodajete, odnosno da od njih kreirate izvedena dela.

Ove internet strane sadr緀 i informacije tre鎖h lica, kao i linkove sa web-mestima tre鎖h lica. Me饀tim, vlasnik nije upoznat sa sadr綼jem i informacijama na tim internet stranama, zato ne preuzima nikakvu odgovornost za njihov sadr綼j.

Za箃ita privatnosti

Internet strana je izra餰na i postavljena u Sloveniji, zato je subjekat slovena鑛og zakonodavstva. Vlasnik internet strane se obavezuje na trajnu za箃itu svih li鑞ih podataka u skladu sa Zakonom o za箃iti li鑞ih podataka (Sl. list RS, br. 86/2004).

Sve posredovane informacije, koje dobivamo preko elektronske po箃e, obrasca za rezervacije i obrasca za organizaciju doga餫ja, kao i iz drugih izvora, tretiraju se kao strogo poverljive. Dobiveni podaci se koriste samo za sopstvene namene i ne posreduju se tre鎖m licima, osim ako to nije propisano zakonom ili u slu鑑ju istrage, odnosno za箃ite od 箃etnog dejstvovanja.

Na serveru internet strane hotela Mitra se svaki put kada pristupate toj stranici zabele緄 va筧 IP-adresa ra鑥nara. IP- adrese se koriste prilikom uklanjanja gre筧ka, ali se ne povezuju sa li鑞im identitetima. Zato je svaki korisnik anoniman.

Promena podataka

Ubudu鎒 zadr綼vamo pravo da na internet strani www.hotel-mitra.si, www.hotelptuj.com menjamo podatke o li鑞oj za箃iti i uslovima kori规enja. Sve promene bi鎒 objavljene i opisane ovde, tako da 鎒te biti obave箃eni o informacijama koje sakupljamo i o tome kako ih koristimo, odnosno o tome koje informacije 鎒mo otkriti.

Zahvala i pritu綽e

Zahvaljujemo na poseti internet strane Hotela Mitra u Ptuju i istovremeno vas pozivamo da nas posetite i da do緄vite jednu od pri鑑 koje pi筫 riznica milenijuma – Ptuj.

Za sva pitanja i eventualne pritu綽e Vas molimo da kontaktirate osoblje recepcije, koje 鎒 biti uvek spremno da Vam pomogne da na餰te podesno re筫nje.

T.: +386 2 7877455
E.: info@hotel-mitra.si

Online rezervacija

Rezervi筰te svoju pri鑥 ili jednostavno pitajte za nju.

+386 2  78  77  455

Zanimljivosti

Do緄vite Ptuj i okolinu. vi筫...

Jedinstvena okolina za va poslovni doga餫j. vi筫...

Tradicija. vi筫...

Vremenske prilike u Ptuju. vi筫...

Kontakt

Hotel Mitra
Pre筫rnova 6
SI-2250 Ptuj, Slovenija

T: +386 2 78 77 455
F: +386 2 78 77 459
M: +386 51 603 069
E: jogpAipufm.njusb/tj